Skip to content Skip to footer
Üdvözlet

Köszönjük, hogy időt szánsz a  Fiáker Autósiskola (fiakerautosiskola.hu) honlaphoz tartozó adatkezelési tájékoztató tanulmányozására! Ezen keresztül tánékozódhatsz adatkezelési gyakorlatunkról, azaz, hogy mi történik az adataiddal a honlap használata során.

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelmében, ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

A részletes tájékoztatásért kérlek olvasd el alább hivatalos adatkezelési tájékoztatónkat.

A jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Adatkezelő – Fiáker Autósiskola Kft. – különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseit.

Tájékoztató adatok (Adatkezelő elérhetőségei)

Neve: Fiáker Autósiskola Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Selyem utca 1/4.
Telefonszám: +36 20 266 3011
Kapcsolattartó e-mail címe: korponai.laszlo72@gmail.com
Adatkezelő honlapja: http://fiakerautosiskola.hu

Az adatkezelés célja

Adatkezelő által működtetett autósiskola e-learning rendszerben folyamatosan indítja tanfolyamait Székesfehérváron. A tanfolyamokra történő jelentkezés online módon a https://fiakerautosiskola.hu/jelentkezes/ oldalon, telefonon vagy az Adatkezelő irodájában személyesen történhet.

Adatkezelő az elméleti tanfolyamhoz személyes konzultációt valamint az elméleti képzés sikeres elvégzését követően gyakorlati oktatást biztosít a https://fiakerautosiskola.hu/jogositvany-kezdoknek/ oldalon található „Tájékoztatás” alapján.

Az online módon történő jelentkezés esetében az érintett a http://fiakerautosiskola.hu/index.php/jelentkezes/online-jelentkezes oldalon megadja nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint üzenetet küldhet Adatkezelőnek. Az adatok elküldése csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett a jelölőnégyzet kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a nagy számú email küldés miatt Adatkezelő használja a Mailgun nevű email szolgáltatást, mely garantálja a spam mentes email küldést, valamint a weboldalra beépítésre kerül a Google reCaptcha v3 megoldás, amelynek célja, hogy megvédje az oldalt a robot támadások ellen.

Személyes jelentkezés esetén az erre a célra rendszeresített űrlapon adja meg az érintett az Adatkezelő részére a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat. Az adatkezelés szabályairól Adatkezelő az irodájában és a honlapján egyaránt elérhető jelen „Adatkezelési tájékoztató”-ban leírtakkal tájékoztatja az érintettet.

Az érintettek kategóriája

Az adatkezelés szempontjából minden természetes személy érintettnek minősül, aki Adatkezelő tanfolyaimaira jelentkezik vagy / és azokon részt vesz.

A kezelt adatok köre, az adatok gyűjtése

A tanfolyamon való részvételhez természetes személyek alábbi adatainak kezelése szükséges:

 • a természetes személy neve, születési neve
 • anyja neve
 • születési helye és ideje
 • állampolgársága
 • lakcíme, értesítési címe
 • telefonszáma
 • e-mail címe
 • személyazonosító okmány száma
 • nyilatkozat az érintett iskolai végzettségéről
 • felmentést igazoló okmány adatai
 • egészségügyi alkalmasságának adatai
 • esetleges járművezetéstől eltiltásának adatai
 • már meglévő vezetői engedélyének adatai
 • képzési kötelezettségére vonatkozó adatai
 • vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai
 • tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai
 • kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye
 • soron kívüli egészségi alkalmassági igazolás adatai
 • rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai
 • kiskorú érintett esetében a gondviselő neve, telefonszáma és e-mail címe

Adatkezelő a természetes személy (Érintett) adatai között különleges (egészségügyi) adatokat is kezel, melyek az alábbiak:

 • egészségügyi alkalmasságának adatai

Az adatokat Adatkezelő az érintettől gyűjti. Az adatkezelés főbb szabályairól az Adatkezelő az érintettet az adatainak a megismerése előtt a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján tájékoztatja.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)
Az egészségügyi adatok kezelésének jogalapja jogszabályi előírások, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése alapján jogszabályi előírások teljesítése érdekében szükséges. (GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja)
A személyes adatok és egészségügyi adatok szolgáltatása az Adatkezelővel létrehozandó szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben az érintett adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatok továbbítása

Az érintett által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesíthesse az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződést.
Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mely adatfeldolgozók elsődlegesen az e-learning rendszer működéséhez és így az elméleti oktatás teljesítéséhez szükségesek.
Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben az érintett személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat.
Az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogszabályi előírás alapján, továbbá nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű cél elérése érdekében hatóságok vagy kormányzati szervek részére továbbíthatja. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adhat ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintett jogai

Átlátható tájékoztatás

Az érintettnek joga, hogy az őt érintő adatkezelésekről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást kapjon. Ezért az Adatkezelő minden adatkezeléssel is foglalkozó dolgozójának kellő információval kell rendelkeznie, hogy – amennyiben írásbeli tájékoztatás nem elérhető, vagy az nem ad az adott kérdésre választ, vagy az érintettnek további kérdései lennének – az adatkezelésről kielégítő információt nyújtson. Amennyiben a kérdés azonnal nem válaszolható meg vagy a kérdés elektronikus úton vagy írásban érkezett, úgy az Adatkezelő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet olyan formában, ahogy az érintett a kérdést feltette, kivéve, ha ezt az érintett más módon kéri.
A tájékoztatás díjmentes, ezért díj nem számítható fel.
Ha az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjti, akkor az adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatja az ügyfelet az adatkezelési tájékoztató megismerhetővé tételével.
Ha az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat nem az érintettől gyűjti, akkor az adatok megszerzését követő 1 hónapon belül tájékoztatja az ügyfelet a fenti módon.

Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő köteles kérelem esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatainak másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, amely magában foglalja a másolás díját, valamint a postaköltséget. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus úton (e-mail) kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Pl. névváltozás, e-mail cím változás bejelentése esetén.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte
 • az érintett visszavonja az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • igazolható, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezeli
 • a személyes adatok törlését jogszabály előírja

Ha az Adatkezelő bármilyen módon – pl. internetes honlapján – nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az Adatkezelő a lehetőségeihez képest megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.
Amennyiben az Adatkezelő a korlátozást feloldja, mivel annak okai már nem állnak fenn, az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő által közérdekű célból végzett, vagy az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
Koordináták: É 47°30’36.8”; K 19°02’54.2”

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Székesfehérvár, 2022. június

Biztonsági intézkedések

Oldalainkon SSL / HTTPS protokolt használunk. Ez titkosítja felhasználói kommunikációt a szerverekkel, hogy a személyazonosításra alkalmas információkat ne tudjanak illetéktelen felek engedély nélkül rögzíteni.

Adatvédelmi incidens esetén igyekszünk a lehető leggyorsabban megtenni minden szükséges lépést a rendszer integritásának biztosítása érdekében. Felvesszük a kapcsolatot az érintett felhasználókkal és szükség esetén reseteljük a jelszavakat.

Oldalunkon cookie-kat ("sütiket") és különböző technológiákat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. Ez magába foglal egyrészt olyan adatkezeléseket, amelyek technikailag szükségesek az oldal és annak funkcióinak biztosításához, másrészt más technikákat, amelyek optimális (konfortos) webhely beállításokhoz, névtelen statisztikák létrehozásához vagy személyre szabott (hirdetési) tartalom megjelenítéséhez használatosak. Az "Összes elutasítása" gombra kattintva kizárólag a technikailag szükséges sütik kerülnek jóváhagyásra.  A "Cookie-k beállítása" gombra kattintva egyesével dönthetsz arról, hogy milyen alkalmazásokat, célokat engedélyezel. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók az oldal vagy a böngésző beállításaiban. Javasoljuk, hogy elutasítás esetén a böngésző beállításaira hagyatkozz elsősorban a biztos eredmény érdekében. További információkért keresd fel az adatvédelmi központunkat ahol korábbi hozzájárulásodat visszavonását is kérheted. Az impresszumot ide kattintva érheted el.

Close Popup
Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat ("sütiket") és más technológiákat használunk. Itt hozzájárulhatsz vagy elutasíthatod ezek működését.

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

WordPress
Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-k szükségesek.
 • A wordpress_test_cookie azért jön létre, hogy ellenőrizze, hogy a felhasználó böngészője elfogadja-e a cookie-kat vagy sem.
 • A wordpress_logged_in_ süti akkor jön létre, amikor a felhasználó bejelentkezik a WordPress webhelyre. A süti segít azonosítani a felhasználót, és lehetővé teszi, hogy bejelentkezve maradjon, amíg nem jelentkezik ki a webhelyről.
 • A wordpress_sec süti biztonsági célokat szolgál, és segít megvédeni a felhasználói adatokat a hackerek vagy más rosszindulatú tevékenységek ellen.
 • A wordpress_gdpr_allowed_services, wordpress_gdpr_cookies_allowed és wordpress_gdpr_cookies_declined sütik az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendelet (GDPR) követelményeit teljesítik. Ezek a süti-k a felhasználók beleegyezését tárolják a webhely által használt sütikkel kapcsolatban, és lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kiválasszák, mely sütiket engedélyezik vagy tiltják le.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec
 • wordpress_gdpr_allowed_services
 • wordpress_gdpr_cookies_allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined

Google reCAPTCHA
A Google reCAPtCHA egy szolgáltatás, amely segít megvédeni oldalunkat a kéretlen spamtől,illetve visszaélésektől. Fejlett kockázatelemzési technikát használ az emberek és robotok megkülönböztetésére. Bővebb információ megtalálható a következő oldalakon:
 • https://developers.google.com/recaptcha
 • https://policies.google.com/terms?hl=hu
 • https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • _GRECAPTCHA

TRX Addons
Tárolja, hogy a felhasználó retina kijelzővel rendelkezik-e vagy sem. Ez alapján tudjuk eldönteni, hogy oldalunk milyen megjelenítést adjon a felhasználónak.
 • trx_addons_is_retina

Összes tiltása
Összes engedélyezése
Open Privacy settings